Cenník

PSYCHOTERAPIA

IDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA – 50 minút

60,00 €

PÁROVÁ, RODINNÁ KONZULTÁCIA – 60 minút

70,00 €

AUTOGÉNNY TRÉNING – 30 minút

40,00 €

HYPNOTERAPIA – 50 minút

60,00 €

KONZULTÁCIA V OBLASTI ĽUDSKÝCH ZDROJOV A PERSONÁLNYCH PROCESOV – 90 minút

100,00 €

PRÍPLATOK POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV

-za každých začatých 50, resp. 60 minút

40,00 €

PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny sú zmluvné a sú uvedené pri jednotlivých formách konzultácie. Ceny sú uvedené bez DPH.

Dohodnutý termín je možné zrušiť najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom. Ak sa odhlásite v deň stretnutia, uhrádzate plnú sumu za terapeutické sedenie tak, ako keby sa zrealizovalo.

Platba je možná iba v hotovosti (nie platobnou kartou).

Nemám uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami.

MEDIÁCIA

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

30,00 €/hod.

PRÍPRAVA MEDIAČNÉHO KONANIA
preštudovanie prípadu a výzvu ďalšiemu účastníkovi (resp. účastníkom) mediácie

10,00 €/hod.

VYHOTOVENIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY – ODMIETNUTIE MEDIÁCIE DRUHOU STRANOU
V prípade, že ďalší účastník mediácie výzvu prijme, cena za mediáciu sa stanovuje podľa cenníka.

15,00 €

MEDIÁCIA OBČIANSKYCH SPOROV
susedské a rodinné spory, spory spoluvlastníkov, manželské a partnerské spory, rozvody –
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, starostlivosť o deti, úprava styku s deťmi, komunitné
spory, medzikulturálne a etnické spory

 • nemajetkové spory

50,00 €/hod.

 • majetkové spory
  – do 2000 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

65,00 €/hod.

– viac ako 2000 €

100,00 €/hod.

MEDIÁCIA V SÚKROMNOM PODNIKATEĽSKOM SEKTORE

 • nemajetkové spory
  – fyzické osoby – podnikatelia

65,00 €/hod.

– právnické osoby – podnikatelia

130,00 €/hod.

 • majetkové spory
  – do 2000 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

100,00 €/hod.

– od 2001 € do 4000 €

150,00 €/hod.

– od 4001 € do 8000 €

10 % z hodnoty

– od 8001 € do 16000 €

7 % z hodnoty

– od 16001 € do 32000 €

5 % z hodnoty

– od 32001 € do 64000 €

3 % z hodnoty

– viac ako 64001 €

1 % z hodnoty

MEDIÁCIA V ŠTÁTNOM SEKTORE
štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu
a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore

 • nemajetkové a pracovno-právne spory

55,00 €/hod.

 • majetkové spory
  – do 2000 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

100,00 €/hod.

– od 2001 € do 4000 €

150,00 €/hod.

– od 4001 € do 8000 €

10 % z hodnoty

– od 8001 € do 16000 €

7 % z hodnoty

– od 16001 € do 32000 €

5 % z hodnoty

– od 32001 € do 64000 €

3 % z hodnoty

– viac ako 64001 €

1 % z hodnoty

SPÍSANIE MEDIAČNEJ DOHODY
– pre každého účastníka mediácie

15,00 €

SPÍSANIE DOHODY O NEDOHODE
– pre každého účastníka mediácie

15,00 €

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Významne podporným pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z.z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení.
Ustanovenie garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku vo výške 90 % zaplateného súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania. Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50 % zo zaplateného poplatku. Pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.

Spôsob tvorby ceny vychádza z dvoch hlavných určujúcich kritérií, ktorými sú:
a) predmet mediačného konania,
b) právna subjektivita účastníkov mediačného konania.

Pri kombinácii účastníkov mediácie z jednotlivých skupín sa hodinová sadzba mediačného konania určuje ako ½ súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

Pri majetkových sporoch vznikajúcich z cenných papierov, pokiaľ hodnota sporu nie je zrejmá zo zmluvného vzťahu, sa určí hodnota sporu z menovej hodnoty cenných papierov, alebo podľa kurzu cenného papiera, ak tento prevyšuje menovú hodnotu cenného papiera a jeho výška je objektívne zistiteľná z verejne dostupných informácií.

Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.

Ceny sú bez DPH.

Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, a má korešpondovať s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou.

Mediátor si vyhradzuje právo zmeny ceny služieb mediácie a je povinný o cenách, uzavrieť písomnú dohodu pred začatím mediačného konania, a to akceptáciou cien uvedených v cenníku alebo stanovením ceny dohodou účastníkov.

Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.

Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda alebo zápis – pred začatím mediačného konania.