Mediácia

Mediácia je jedným z efektívnych, alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov, prípadne nedorozumení medzi rôznymi subjektami.

Mediácia je mimosúdne konanie, v ktorom strany za pomoci mediátora riešia spor týkajúci sa právneho, alebo iného vzťahu. Výsledkom mediácie spravidla býva uzatvorenie mimosúdnej dohody za pomoci mediátora. Mediácia má oproti súdu viacero výhod, napríklad mediácia zohľadňuje viac záujmy a potreby strán ako právny aspekt sporu a šetrí čas a peniaze.

Mediácia nie je založená na princípe nadradenosti a podradenosti, väčšej či menšej dôležitosti, ani na princípe rozhodnutia mediátorom, ktorá strana účastníkov mediácie je víťazom.

Dobrovoľnosť je jedna z kľúčových podmienok mediácie, v prípade nezáujmu ktorejkoľvek strany nie je možné mediáciu zahájiť.

Mediátor je profesionálne vyškolený sprostredkovateľ, ktorý spĺňa zákonné požiadavky.

Mediáciu je možné využiť napríklad pri:

  • rodinných konfliktoch,
  • rozvode,
  • susedských konfliktoch a sporoch,
  • komunitných konfliktoch a sporoch,
  • majetkových sporoch,
  • obchodných a pracovných sporoch,
  • spotrebiteľských sporoch.