Ochrana osobných údajov

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

Prevádzkovateľom je Mgr. Zuzana Sidorová, Mierová 18718/171A, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, DIČ 1072971119, zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 677. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov.

V zmysle platných právnych predpisov prevádzkovateľ nie je povinný mať ustanovenú zodpovednú osobu.

Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je vykonávanie mediačnej činnosti v súlade so zákonom č. 420/2014 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie dohody o začatí mediácie, výkon mediačnej činnosti a archiváciu knihy mediácií. Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je tiež činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb osobného charakteru.

Dotknutou osoba je osoba, ktorá si využíva služby (klient) a osoba, ktorej bola predložená ponuka služby (potenciálny klient).

Zoznam spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby je v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, resp. prechodného pobytu, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, ak ich má.

Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám.

V priebehu trvania zmluvného vzťahu môže dôjsť k zmene a prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje tretím osobám, pričom aktuálny zoznam týchto spoločností a oznámenie o zmenách sú uvedené na webovom sídle www.celero.sk, časť „Ochrana osobných údajov“.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje klientov spracúvané v knihe mediácie sa uchovávajú po dobu, počas ktorej je prevádzkovateľ povinný archivovať knihu mediácií, t. j. počas  trvania zápisu mediátora v registri mediátorov a päť rokov po vyčiarknutí z registra mediátorov. Osobné údaje klientov, ktorým boli/sú poskytované služby osobného charakteru, mimoškolská vzdelávacia činnosť,  sociálne služby a/alebo výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, spracúvané v knihe klientov sa uchovávajú po dobu, počas ktorej prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť a päť rokov po skončení vykonávania svojej činnosti.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi:

1.   Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto poučení.

2.   Právo na to, aby prevádzkovateľ opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.

3.   Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.

4.   Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

–   dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,

–   spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

–   prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

5.   Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

6.   Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa.

7.   Právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

8.   Právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má účinky, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

9.   Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

10. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo

a) písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na elektronickej adrese zuzana.sidorova@celero.sk,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované nástroje na spracovanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom vyhodnotenia ich určitých osobných aspektov (profilovanie). Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s jej majetkovými pomermi.

Osobné údaje nebudú zverejnené.

Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nepredpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov vyššie uvedeným príjemcom osobných údajov do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska (osobám uvedeným v bode 6 týchto informácií). Do tretích krajín prevádzkovateľ nebude uskutočňovať prenos osobných údajov.